Brieven

Ingezonden brieven naar aanleiding van gepubliceerde artikelen wor­den in eerste instantie persoonlijk beantwoord. Gezien het brede scala aan voor de publicatie geraadpleegde deskundigen, bevatten deze reac­ties meestal aspecten die reeds in de loop van het ontstaan- en her­zie­ningsproces zijn gewogen en zonodig zijn verwerkt in de uiteindelijke tekst. Kleine verschillen in de interpretatie van onderzoeksresul­taten kun­nen echter al­tijd blijven bestaan. Uiteraard worden, indien nodig, fouten gecor­ri­geerd of wordt een aanvulling geplaatst. Soms vormen brieven een aanlei­ding voor een vervolg­arti­kel.

In de loop van 2011 is, de in het januarinummer van 2011 aangekondigde mogelijkheid van het plaatsen van ingezonden brieven, geëffectueerd. Een belangrijke reden voor publicatie van een brief kan zijn de discussie die verdere ontwikkelingen in gang kan zetten. De brieven worden onder het artikel op de website geplaatst en worden zo nodig voorzien van een commentaar.